Fumeiro Vifumeiro Vinhais

Smoked sausage/ saucisson fumé/chouriça de sangue 200g

Smoked sausage/saucisson fumé/chouriça de sangue de Vinhais...

Your price: €2.15

Smoked sausage/ saucisson fumé/chouriça de sangue doce 200g

Smoked sausage/saucisson fumé/chouriça de sangue doce de Vinhais...

Your price: €2.62

Salpicão regional/ Smoked sausage/ saucisson fumé regional 225g

Special offer
Salpicão regional/Smoked sausage/ saucisson fumé regional de Vinhais...

Your price: €6.75  €6.15

Smoked sausage/ saucisson fumé/chouriça bísaro regional 200g

Smoked sausage/saucisson fumé/chouriça bísaro regional de Vinhais...

Your price: €6.50

Smoked sausage/ saucisson fumé/salpicão de raça bísaro 200g

Smoked sausage/saucisson fumé/salpicão raça bísaro de Vinhais...

Your price: €13.75

Smoked sausage /saucisson regional/linguiça regional 200g

Smoked sausage/saucisson regional/linguiça regional de Vinhais...

Your price: €3.85

Alheiras Bísaro /Smoked Sausage/ Saucisse Fumée 200g

Smoked sausage/saucisse fumée/alheira bísaro de Vinhais...

Your price: €2.85

Alheira de Caça Vifumeiro /Smoked Sausage/ Saucisse Fumée, 200g

Smoked sausage/saucisse fumée/alheira de caça de Vinhais...

Your price: €2.25

Alheira Extra Vifumeiro/ Smoked Sausage/ Saucisse Fumée, 200g

Smoked sausage/saucisse fumée/alheira de Vinhais...

Your price: €1.75

Smoked Pork Leg/Pied de porc Fumé /Pé de Porco Fumado 300g

Smoked Pork Leg/Pied de porc Fumé /Pé de Porco Fumado +/-300g Smoked...

Your price: €2.50